TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Masa uszczelniająca Superflex 10. Pojemnik 30L (zł/szt)

Masa uszczelniająca Superflex 10. Pojemnik 30L (zł/szt)


Opis produktu:
Masa uszczelniająca Superflex 10. Pojemnik 30L (zł/szt)

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, niezawierającą rozpuszczalników i przez to przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030. Zalety:- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy- nie wymaga warstwy tynku na murze- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz- sucha pozostałość ok. 90% Dane techniczne Rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) Skład tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze Rozpuszczalniki brak Konsystencja po wymieszaniu pasta Kolor czarny Gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3 Czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C Temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C Zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą Sposób nakładania gładka kielnia Czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza ok. 3 dni Sucha pozostałość ok. 90% objętości Grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki Temperatura mięknienia wg metody R. und K. ok. +130°C Środek czyszczący w stanie świeżym woda Środek czyszczący po przeschnięciu rozcieńczalnik TE Przechowywanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych w temperaturach dodatnich co najmniej 9 m-cy * zależnie od warunków pogodowych (temperatura i wilgotność powietrza) oraz podłoża Zastosowanie Do uszczelniania stykających się z gruntem:- płyt dennych- fundamentów- garaży podziemnych- dachów odwróconych i zielonychJako uszczelnienie pośrednie (pod jastrychem):- w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych- na balkonach- na zamieszkałych poniżej tarasach z dodatkową warstwą paroszczelnąNa wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub całopowierzchniowego klejenia (za pomocą SUPERFLEX 10) wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych (np. Perimate* DI, Perimate* DS lub Perimate* INS) oraz płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne, drenujące i termoizolacyjne. do wysokości izolacji pionowej ocieplenie ze styropianu przyklejano elastyczną masą bitumiczną Superflex-10. Powyżej izolacji będzie ono przyklejane zaprawą klejową przeznaczoną do styropian Obróbka Rodzaj obciążeń Przed wykonaniem uszczelnienia projektant powinien wyraźnie określić rodzaj obciążenia wodą gruntową. Proces wykonawczy uszczelnienia przebiega różnie w zależności od występującego obciążenia wodą gruntową. A) Uszczelnienie przeciwko wilgoci gruntowej/wodzie przesączającej się, niewywierającej ciśnienia - zgodnie z DIN 18195-4, wydanie: 2000-08 Przy uszczelnianiu zewnętrznych ścian piwnicznych i płyt dennych przeciw wilgoci gruntowej należy przestrzegać wytycznych zawartych w normie DIN 18195-4, wydanie: 2000-08. Obciążenie to występuje wtedy, gdy otoczenie gruntowe do wystarczającej głębokości - poniżej podstawy fundamentu składa się zbardzo przepuszczalnych materiałów, jak np. piasek lub żwir. Każdorazowo do grupy obciążenia wilgoć gruntowa/woda infiltracyjna niewywierająca ciśnienia zaliczamy słabo przepuszczalne grunty wraz z drenażem wykonanym wg wytycznych normy DIN 4095 "Wytyczne wykonawcze drenażu". Uszczelnienie następuje w 1 lub 2 procesach roboczych na zagruntowane wcześniej podłoże. Grubość wyschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. B) Uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia (średnie obciążenie) w myśl wytycznych normy DIN 18195-6, wydanie 2000-08 Powierzchniami odpowiadającymi powyższemu obciążeniu są podłoża balkonów i tarasów oraz obciążane pryskającą wodą posadzki i ściany pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budownictwie mieszkaniowym. Do powyższej grupy obciążonej wodą można zaliczyć również wody przesączające się i o niewielkim naporze oraz wodę użytkową, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne. Przy wykonaniu uszczelnienia przeciwko tak określonej wodzie niewywierającej ciśnienia (średnie obciążenie) należy przestrzegać wytycznych zawartych w normie DIN 18195-5, wydanie 2000-08. W przypadku bardziej obciążonych wodą powierzchni (np. garaże podziemne) należy stosować się do wytycznych w pkt. D. Uszczelnienie z masy bitumicznej SUPERFLEX 10 należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu C) Uszczelnienie przeciwko napierającej, przesączającej się wodzie w myśl wytycznych normy DIN 18195-6, wydanie 2000-08 W przypadku uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych oraz płyt dennych przeciwko napierającej, przesączającej się wodzie należy przestrzegać wytycznych normy DIN 18195-6, wydanie 2000-08. Powyższe obciążenie występuje w przypadku zagłębienia mniej niż 3 m w gruntach słabo przepuszczalnych bez drenażu spełniającego wytyczne normy DIN 4095. Uszczelnienie z materiału SUPERFLEX 10 jest nanoszone w co najmniej 2 procesach roboczych na wcześniej zagruntowane podłoże. Przed ostatnim procesem roboczym, w celu kontroli grubości nakładanej warstwy, należy zatopić w masie uszczelniającej wkładkę wzmacniającą np. z siatki z polipropylenu oraz następnie całopowierzchniowo zaszpachlować materiałem SUPERFLEX 10. Minimalna grubość nakładanej warstwy uszczelnienia wynosi co najmniej 4 mm. D) Uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem (woda gruntowa, zagłębienie poniżej 3 m) Obróbka materiału SUPERFLEX 10 w przypadku wody pod ciśnieniem (woda gruntowa przy zagłębieniu więcej niżej 3 m) i wodzie bez ciśnienia (wysokie obciążenie) np. w garażach podziemnych następuje podobnie jak w przypadku wykonywania uszczelnień przeciwko napierającej (spiętrzonej) wodzie przesączającej się - patrz punkt C. Wskazówki Modyfikowane dodatkiem tworzywa sztucznego grubowarstwowe, bitumiczne powłoki uszczelniające (KMB) nie są zawarte w normie DIN 18195-5, względnie 6, wydanie 2000-08, dla przypadków obciążeń "woda bez ciśnienia - wysokie obciążenie" i "woda gruntowa". Odpowiednio do VOB, część C normy DIN 18336, rozdział 03 uszczelnienie materiałem SUPERFLEX 10 musi być w zgodzie z wykazem nakładów rzeczowych, w którym odstępstwa od normy DIN 18195 powinny być wyraźnie zaznaczone. Podłoże Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod SUPERFLEX 10. Przygotowanie podłoża Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf-Pleidelsheim. Mieszanie Do komponentu płynnego SUPERFLEX 10 dodaje się komponent proszkowy i mie-sza za pomocą wiertarki z nałożonym mie-szadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opako-waniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy uszczelniającej z pojemnika polecamy naszą kielnię czerpakową nr 1, do mieszania nasze mieszadło nr 4. Gruntowanie podłoża Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować EUROLANem TG 2. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. Szpachlowanie drapane Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) SUPERFLEX 10. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniajśce SUPERFLEX 10. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową DEITERMANN HKS. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. Uszczelnienie ścian Nakładanie uszczelnienia z materiału SUPERFLEX 10 następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. SUPERFLEX 10 osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. Uszczelnianie płyt dennych W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08) SUPERFLEX 10 nakładany jest po wyschnięciu warstwy gruntującej w dwóch procesach roboczych na płytę denną w postaci równomiernej i niezawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętym uszczelnieniu jako warstwę ochronną i poślizgową układa się dwuwarstwowo folię polietylenową a następnie wykonuje jastrych pływający. W przypadku uszczelniania podłoża przeciwko napierającej (spiętrzonej) wodzie przesiąkowej względnie wodzie gruntowej pod ciśnieniem izolacja nakładana jest na podkład z betonu tzn. pod płytą denną. Podkład betonowy (co najmniej B 25) należy zazbroić obwodowo. W przypadku uszczelniania balkonów, tarasów i wystających płyt należy izolację na krawędziach poprowadzić do wysokości wylewanego później jastrychu. Na narożach i krawędziach należy w drugiej warstwie SUPERFLEX 10 zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Obszar rozbryzgującej się wody do wysokości 15 cm powyżej względnie poniżej jastrychu ( na zakładkę) należy zaizolować za pomocą elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D 1. Po wyschnięciu uszczelnienia z materiału SUPERFLEX 10 jako powłokę poślizgową i ochronną nakłada się 2 warstwy folii polietylenowej. Kontrola: - Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału SUPERFLEX 10 nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni. Kontrola wyschnięcia - Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. Dokumentacja Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej wyschnięcia powinna być dokumentowane. Izolacja pozioma ścian fundamentowych Po wyschnięciu płyty dennej oraz przed wykonaniem ścian piwnicznych należy wykonać izolację poziomą tych ścian z elastycznej mikrozaprawy SUPERFLEX D 1, wyprowadzając ją co najmniej 10 cm poza lico ścian piwnicznych oraz na odsadzkę fundamentową i jej czoło również na co najmniej 10 cm. Prace te przeprowadzane są w dwóch procesach roboczych, a całkowite zużycie wynosi ok. 3 kg/m2. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną SUPERFLEX B 400 lub SUPERFLEX B 240. Jest ona naklejona na krawędziach szczeliny masą SUPERFLEX 10 i później łączona z izolacją powierzchniową. Przejścia rurowe Zgodnie z normą DIN 18195-4, wydanie 2000-08 uszczelnienie z materiału SUPERFLEX 10 powinno być o obrębie przejść rurowych wykonywane w postaci wyoblenia lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść rurowych Deitermann/Doyma 3101. W przypadku uszczelnienia przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia izolację z masy SUPERFLEX 10 wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładamy na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku napierającej wody przesiąkowej polecamy wbudowanie systemu Deitermann/Doyma 3101 lub izolację konstrukcji z ruchomym i stałym kołnierzem za pomocą folii uszczelniającej SUPERFLEX B, której tkanina laminowana jest zatapiana w masie bitumicznej SUPERFLEX 10. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej należy wykonywać wyłącznie za pomocą konstrukcji z ruchomym i stałym kołnierzem. Uszczelnianie połączeń Zaleca się, żeby przed uszczelnieniem powlec cokół w okolicy późniejszego styku z powierzchnią gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody elastyczną mikrozaprawą SUPERFLEX D 1. Uszczelnienia z SUPERFLEX D 1 i SUPERFLEX 10 powinny nakładać się na siebie na szerokości około 20 cm. W ten sposób zapobiega się podciąganiu wilgoci pod izolację, a przez to możliwym szkodom spowodowanym mrozem.Czarna izolacja SUPERFLEX 10 nie powinna być później widoczna ponad powierzchnią gruntu. W przypadku wykonywania płyty dennej z betonu wodoszczelnego (zgodnie z wytycznymi "Zasady białej wanny") uszczelnienie z masy SUPERFLEX 10 należy wyprowadzić ok. 10 cm na powierzchnię czołową płyty fundamentowej. Wykonywanie wyobleń (faset) Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodę. Przy tradycyjnych materiałach uszczelniających są one najczęstszymi miejscami przenikania wody. SUPERFLEX 10 umożliwia płynne i bezspoinowe przejścia pomiędzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich. Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyobleń. Uszczelnienie powierzchniowe należy przedłużyć na ok. 10 cm szerokości odsadzki fundamentowej. Do wykonania wyobleń na styku ściana/płyta lub ściana/odsadzka fundamentowa najlepiej nadaje się SUPERFLEX 10. Wzmocnienie tkaniną nie jest potrzebne. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się, będąca w naszej ofercie handlowej, kielnia w kształcie kociego języczka. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejących wyobleń wykonanych z zaprawy należy zwrócić uwagę na zapewnienie należytej jej przyczepności do podłoża oraz na zapobieżenie przenikaniu wilgoci. Do ochrony wyobleń najlepiej nadają się, będące w naszej ofercie materiałowej, prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do wyschniętego uszczelnienia powierzchniowego za pomocą kleju SUPERFLEX 10. Warstwy ochronne/drenujące Do ochrony izolacji z materiału SUPERFLEX 10 proponujemy nasze maty ochronno-drenujące MONTAPANEEL DM. Maty MONTAPANEEL DM nadają się do ochrony w przypadku obciążenia wilgocią gruntową, napierającą wodą przesiąkową oraz wodą pod ciśnieniem. Jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nienapierającej wody przesiąkowej w mało przepuszczalnych gruntach należy stosować drenaż zgodnie z wytycznymi normy DIN 4095. Ponadto maty MONTAPANEEL DM można stosować jako pionową warstwę drenującą. Jako rozwiązanie alternatywne polecamy zastosowanie wytłaczanych płyt polistyrenowych Perimate* DS. lub Perimate*DI. Ich stosowanie następuje zgodnie z wytycznymi instrukcji "Drenaż obwodowy". W czasie wykonywania warstw ochronnych uszczelnień bitumicznych należy uwzględniać wytyczne normy DIN 18195-10.Należy unikać powstawania obciążeń punktowych lub liniowych. Płyty faliste i jednowarstwowe folie wytłaczane (pęcherzykowe) nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania wytłaczanych płyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej należy wykluczyć pionowe ich przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poślizgowych lub wypełnień z niezwiązanych frakcji piaskowych. W wątpliwych przypadkach należy stosować maty ochronno-drenujące MONTAPANEEL DM Przyklejanie płyt izolacyjnych na wyschniętym uszczelnieniu zewnętrznych ścian piwnicznych (izolacja obwodowa) Izolacja cieplna w obszarze posadzki piwnicznej i zewnętrznych ścian piwnicznych może następować tylko przy użyciu takiego materiału izolacyjnego, który jest odporny na wszelkie obciążenia występujące przy uszczelnianiu obwodowym. Płyty z wytłaczanego polistyrenu produkcji firmy Dow Chemical są odporne na nacisk, obciążenia mechaniczne, wilgoć i kwas huminowy. Na oczyszczone podłoże z chudego betenu (np. B 15 o grubości 10 cm) nakleja się SUPERFLEX 10 punktowo lub całopowierzchniowo płyty izolacyjne Perimate INS. Po ułożeniu folii polietylenowej następuje betonowanie żelbetowej płyty dennej. Po wyschnięciu powłoki gruntującej nanoszony jest równomiernie i bez tworzenia porów SUPERFLEX 10. Na wyschniętym uszczelnieniu jako warstwę ochronną i ślizgową układa się dwuwarstwowo folię polietylenową, a następnie wykonuje jastrych pływający.W obrębie ścian tłoczone, twarde płyty polistyrenowe typu Perimate DI lub Perimate INS o wybranej grubości są przyklejane punktowo SUPERFLEXem 10 do wyschniętej izolacji. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są nakładane na izolację bądź klejone na niej pionowo. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń (przy płytach zakładkowych najczęściej nie jest to potrzebne). Należy uważać, żeby płyty (zakończone polistyrenowymi wyobleniami naszej produkcji) stały mocno na występie fundamentowym. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt izolacyjnych potrzeba około 2 l SUPERFLEX 10 na 1 m2. W przypadku wody wywierającej ciśnienie płyty Perimate DI lub INS przykleja się całopowierzchniowo za pomocą kleju SUPERFLEX 10. W części cokołowej przykleja się punktowo płyty izolacyjne Styrofoam* IB (1250×600 mm) ułożone poprzecznie (600 mm wysokość) SUPERFLEX 10. Powyżej gruntu umacnia się dodatkowo płyty izolacyjne za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego produkcji firmy DEITERMANN. Następnie płyty izolacyjne powleka się PLASTIKOL KM 2 wzmocnionym wkładką z tkaniny z włókna szklanego nr 2. Jako powłoka końcowa służy tynk mineralny, uszlachetniony tworzywami sztucznymi. Zużycie Grubość nanoszonej warstwy i zużycie zależy od rodzaju obciążenia wodą i wynosi: A Wilgoć gruntowa (nienapierająca woda przesączająca się) Płyty i ściany fundamentowe 3 mm 3,5l/m2 B Woda bez ciśnienia Balkony i tarasy (pomieszczenia mokre) 3 mm 3,5 C Napierająca woda przesączająca się Płyty i ściany fundamentowe 4 mm 4,5 D Woda pod ciśnieniem (woda gruntowa do 70 m sł. wody) Płyty i ściany fundamentowe 4 mm 4,5 Składowanie i transport SUPERFLEX 10 jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Ważne! Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu: Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.


Gdzie kupić Masa uszczelniająca Superflex 10. Pojemnik 30L (zł/szt)?

Wybierz z listy miasto lub województwo w którym dostępny jest produkt Masa uszczelniająca Superflex 10. Pojemnik 30L (zł/szt).


Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Aktualne promocje

Oferta finansowa

Produkty z kategorii...

Kategorie produktów

Informacje o Art-Bud

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD jest jednym z najczęściej wybieranych dostawców materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz narzędzi na ogólnopolskim rynku budowlanym już od 1991 roku. Również w wielu krajach europejskich znajdują się klienci zadowoleni z usług świadczonych przez P.W. ART-BUD co jest możliwe głównie dzięki prowadzonej sprzedaży internetowej.
Klienci firmy ART-BUD to przede wszystkim firmy budowlane, hurtownie oraz klienci indywidualni.
Oferta sklepu ART-BUD oferuje szeroka gamę materiałów budowlanych, remontowych i wykończeniowych.

Materiały budowlane w regionach

Materiały budowlane w miastach

Nasze serwisy